News & Deals

Lawyers

%d0%b2%d0%b8%d1%81%d1%88%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d1%8a%d0%b4%d0%b5%d0%b1%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%b0-%d0%b8-%d0%bc%d0%b5

Висшият съдебен съвет прие Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия

На 12 май Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие Правила и мерки за работа на съдилищата в условията на пандемия (приети с решение по протокол № 15/12.05.2020 г., изменени и доп. по протокол № 16/19.05.2020 г.): http://www.vss.justice.bg/page/view/105154.

Правилата на ВСС са съобразени с въведената след отмяната на извънредното положение у нас епидемична обстановка и са насочени към рационализиране на съдебния процес, по-широка употреба на информационните технологии, както и опазване на здравето и живота на гражданите и на работещите в съдебната система. Макар че са общи за всички съдилища, Правилата на ВСС ще се прилагат в зависимост от техническите възможности на конкретния съд.

Съдилищата в страната вече започнаха да организират работата си в новата обстановка. Всеки съд издаде индивидуална, съобразена с Правилата на ВСС, заповед (нерядко поредица от заповеди) относно правилата и мерките за работа. Съдилищата самостоятелно определят работното време и режима на достъп до съдебните сгради и до съдебните служби; правилата за насрочване и провеждане на открити съдебни заседания; начините на връчване на съобщения и призовки, както и начините за депозиране на книжа по делата, и пр.

Всеки съд публикува заповедите си на своята официална интернет страница: http://www.vssold.justice.bg/bg/vlast/1.htm.

Важно! Необходимостта от социално дистанциране доведе до въвеждането в някои съдилища на възможност страните по делата и техните процесуални представители да подават съдебни книжа с квалифициран електронен подпис. Такава възможност вече предвидиха Софийският апелативен съд и Софийският районен съд. В заповедите си двете съдилища са посочили електронен адрес, на който да се изпращат съдебните книжа.

Този нов начин на изпращане на документи до съда обаче следва да използваме предпазливо – да се изпращат документи само в работното време на съда; да се изпращат документи, за подаването на които не изтича фатален срок. Добре е да имаме предвид, че, без да има изрична регламентация в процесуалните закони, както и изградена цялостна система за електронно правосъдие, сигурност на комуникациите със съда не е гарантирана.

Предвид динамиката в развитието на ситуацията, включително в системата на правораздаването, препоръчваме преди посещение в съда или явяване в съдебно заседание, предварително добре да се запознаем с правилата и мерките за работа на конкретния съд, съгласно публикуваните на сайта му заповеди.

 

Copyright picture: pixabay.com

Practices